Member Filter

Shri Anurag Batra (Chairman and Editor-in-Chief)

Member

Shri Rajkumar Yadav

Lifetime Membership

Poonam Pandey (Karyakarni Adhyachha)

Ashok Yadav (Yogacharya)

Pradeep Bajpai (Speacial Member)

Shubham Shukla (Marshal Art - Black Belt)

Vikas Srivastava

Saurabh Srivastava

Ram Sharan Tiwari (Aacharya)

Abhilakh Shastri

Sushil Verma

Shivendra Srivastava